Лайънс движението в Дистрикт 130 - България – ХХІ век

Лайънс клубът не е поле за проява на интереси, а пространство за свободна изява на мнения.

16 Feb, 2015

/обръщение на ПДУ Ц. Русинов към делегатите на ОС на АЛК Дистрикт 130 България в КК Пампорово - 15.02.2015 г./

 

В това, че клубът допуска разнопосочност в мненията, няма нищо необяснимо. Нещо повече, той е място, изчистено от провокативността на обществената среда. В клубът всеки говори без страх, че това ще се отрази на житейското му настояще и бъдеще. Обществено поприще за изява на лайънизма е гражданското общество. Касае се за общественото пространство между държавата, пазара и обикновеното домакинство, където хората доброволно се обединяват и се заемат с деятелност за постигане на обществено значими цели. Социални регулатори в гражданското общество са правото и моралът. Лайънизмът, като нравствена система от ценности и взаимоотношения, се родее именно с гражданското общество, съдържа негов минал опит и синтез и се явява като първообраз на желано негово бъдещо състояние.

 

Обектът на Лайънисткото въздействие е Човека, а не някакви групови общности. Това е главната отлика от политическия подход, който чрез обособяване и противопоставяне на общности търси постигането на груповия интерес. В този смисъл лайънизма е насочен от Човека към Човека, който според древната максима е мярата на всички неща.

 

Присъщи на лайънизма са обществено значими консолидиращи цели. Те са предпоставка за създаването на обществото, като обединяват и мотивират възможно най-широк кръг от хора. Освен това наличието на такива цели осмисля и придава обществена значимост на усилията на личността.

 

За много наши членове постъпването в Лайънс движението е резултат предимно на стремеж чрез един подобен акт да получат доказателство за някаква лична изключителност, което животът преди това упорито е отказвал да им потвърди. Но тъй като не животът е част от лайънизма, а тъкмо обратното, то частното не може да даде потвърждение за онова, което по-общозначимото е отхвърлило. Това превръща повечето клубове в колапсирали и попаднали в плен на нарцизма полузатворени общности от хора, питаещи съмнително превъзходство над лишените от достъп до лайънс движението.

 

Нито Лайънс общността, нито каквато и да е друга сила на света, могат да дадат на човека онова, което Бог е отказал да заложи в него. Някои клубове са изпаднали в самодостатъчност, като някои от членовете им вършат работата си механично, без желание и без да влагат смисъл във вършенето, хора без собствена воля.

 

Понякога неправителствените организации разчитат на груповостта и семейството, по подобие на конфуцианството и някои от нас понякога използват тази същностна характеристика, за да мързелуват, но да членуват.

 

Промените в света ще окажат влияние и върху нас. Ще се засилва разделението на възрастовите групи. Неминуемо ще се появят противоречия между поколенията. Ще се наложи участието в управленските органи да се включат млади хора, макар че те едва ли биха били способни толкова рано да проумеят отговорността, която трябва да носят. Това евентуално ще създаде атмосфера на раздразнение и дискомфорт. Като се има предвид традиционализма, възможно е да се получат вътрешни борби за надмощие. Лошото е, че такива борби вече се водят в някои клубове, зони и региони. Ще се засилят и противоречията в принципите на развитие на лайънизма, по отношение на масовост и елитарност.

 

Струва ми се, че новопостъпилите в движението, трябва да знаят какво ги очаква. Те трябва да бъдат готови след като премине началния период на идеализъм, да осъзнаят, че лайънс движението е една земна институция, съставена от хора притежаващи качества и недостатъци, както всички други.

 

С горните си разсъждения нямам намерение да огорча или обидя никого, но все пак ги приемете като едно предупреждение за това, че нарушаването на традициите и загубата на мярка са погубили не един народ или цивилизация дори. Нека бъдем единни и умерени в поведението си тук сега и в ежедневието си въобще.

 

Само глупецът се лута из живота, без да пита откъде идва и накъде отива.

Ненужни като слънчевите часовници след залез са думите на истината, гласът на съвестта и знаците на съдбата, щом духовният взор на човека е затворен.

 

Блажен е този, който може с чиста съвест да погледне назад, към изминатия житейски път. Аз самият извървях един стръмен път в Лайънс общността ни и затова не бих допуснал страстите да надделеят над разума в нашето прекрасно интернационално общество.

 

* Тези размисли за Лайънс движението ни през XXI век са лични и са споделени с уважавания от мен Л.П.

 

 

Ваш Лайънс приятел

Президент Основател L.C. Ruse 95 год.

Президент Регион България 99 год.

Дистрикт Управител 2000/2002 год.

Почетен Председател на Съвета

на Паст дистрикт управителите

на Дистрикт 130 – България

 

 

арх. Цвети Русинов

 

 

Коментари (0)

Вашият коментар :